Khối 8406 Việt Nam
Cương lĩnh 2006 - Khối 8406 Việt Nam
Home » » Cương lĩnh 2006

Cương lĩnh 2006

Đăng bởi Khoi 8406 vào Thứ Năm


Khối 8406
Tuyên ngôn Tự do Dân chủ cho Việt Nam 2006

Cương lĩnh Khối 8406
hay

Khối 8406 là gì ?


(Kỷ niệm 6 tháng Tuyên Ngôn 8406 - 8.10.2006)

1. Tên gọi :

Khối 8406 là một tập hợp những Công dân Việt Nam (VN) trong và ngoài Nước, kể cả những người Nước khác, gióng lên tiếng nói lương tri muốn đấu tranh để xây dựng một Nước VN có đủ các yếu tố :
- tôn trọng sự thật, lẽ phải, luật công bằng, tính công khai minh bạch,
- sống với nhau bằng tình thương, lòng nhân ái,
- Đất nước được hoà bình tự do, dân chủ ; quyền tự quyết của người Dân được bảo vệ.
Khối 8406 được khởi sự hình thành dựa trên Tuyên ngôn Tự do Dân chủ cho Việt Nam 2006 do 118 Công dân quốc nội VN cùng đồng thanh công bố ngày 8-4-2006. Tên gọi Khối 8406 là cách gọi tắt phát sinh từ ngày tháng năm này.


2- Mục đích & Phương pháp :

2.1. Dùng lời nói ôn hòa, qua các phương tiện thông tin đại chúng để cùng đồng bào VN trong - ngoài Nước và công luận Quốc tế nhận thức thật chuẩn xác lịch sử trung thực của VN gần 100 năm qua, thực trạng của VN hôm nay và dự phóng tương lai gần cho VN từ 2-10-20 năm tới.

2.2. Thúc đẩy liên kết các Tổ chức và các cá nhân - kể cả những người Nước ngoài- cùng chung mục đích, tạo thành một Liên Minh Dân Tộc. Liên minh này hoàn toàn chỉ sử dụng các phương cách bất bạo động để áp lực buộc Đảng & Nhà cầm quyền CSVN từ bỏ mưu toan và thực hiện việc độc quyền lãnh đạo đã gây ra quá nhiều tác hại cho Tổ quốc VN suốt hơn 75 năm qua (1930 – 2006).

2.3. Cổ vũ các Chính đảng Dân chủ phi cộng sản sớm xuất hiện và hoạt động công khai tại Việt Nam.

2.4. Xúc tiến soạn thảo một Hiến pháp tạm thời và thúc đẩy việc tổ chức một cuộc Trưng Cầu Dân Ý để Dân tộc Việt Nam được quyền tự quyết, tự lựa chọn thể chế chính trị thích hợp nhất cho mình. Hỗ trợ các Tổ chức, Đoàn thể và các Chính đảng Dân chủ phi cộng sản tổ chức thành công cuộc Bầu cử Quốc hội đa đảng đúng nghĩa dân chủ thực sự đầu tiên để Quốc hội khoá I này biểu quyết một Hiến Pháp Mới làm nền tảng pháp lý vững bền cho Đất nước.

2.5. Hỗ trợ các Chính đảng Dân chủ phi cộng sản tham gia vào Quốc hội đa đảng theo mô hình quản lí và xây dựng Đất nước của các Quốc gia thành tựu nhất trên thế giới, nhưng phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh Việt Nam.

2.6. Sau khi đạt được mục đích ở số 2.5 trên, Khối 8406 đã hoàn thành nhiệm vụ trước lịch sử và Dân tộc thì sẽ tự giải thể, nhường việc quản lý và lãnh đạo Đất nước cho các Chính đảng Dân chủ thu phục được đa số lòng Dân, thông qua lá phiếu bầu cử.


3- Nền tảng :

Khối 8406 hoạt động căn cứ trên :

3.1. Ba Văn kiện nền tảng của Khối 8406 :


3.1.1. Tuyên ngôn Tự do Dân chủ cho Việt Nam 2006 ngày 8-4-2006.
3.1.2. 10 điều kiện bầu cử Quốc hội ngày 20-6-2006.
3.1.3. Tiến trình Dân chủ hóa Việt Nam
ngày 22-8-2006.

3.2. Các Tuyên ngôn và Công ước Quốc Tế về Nhân quyền và Dân quyền của Liên Hiệp Quốc.

3.3. Ngoài ra, còn dựa trên các giá trị tín ngưỡng, tôn giáo ; truyền thống văn hoá, đạo đức tốt đẹp và bền vững của Dân tộc Việt Nam ; sự ủng hộ của cộng đồng Quốc tế yêu chuộng Tự do, Dân chủ dành cho phong trào đấu tranh trong Nước đòi Tự do, Dân chủ, Nhân quyền và Dân quyền.


4- Thành phần :

Khối 8406 mời gọi mọi người Thiện chí yêu chuộng Lẽ phải, Hòa bình, Tự do, Công bằng, Nhân ái, Dân chủ trên toàn cầu, không phân biệt quốc tịch, tham gia bằng các hình thức :


4.1. Đăng ký ghi tên từng cá nhân trở thành Chiến sĩ Dân chủ Hòa bình (CSDCHB - Peaceful Domocratic Fighters - PDF) của Khối, qua Điện thư, Điện thoại, Thư tín, các Thành viên khác, Trực tiếp ghi tên với Văn phòng của Khối, lập Danh sách chung và gửi về Văn phòng Khối hoặc trao cho bất cứ một Thành viên nào của Khối. Việc ghi tên kèm theo các chi tiết của cá nhân : năm sinh, nơi cư trú, nghề nghiệp, điện thoại, email,… là hoàn toàn do mỗi cá nhân tự nguyện. Nếu ghi tên bằng biệt danh, bút hiệu do chính cá nhân ấy quyết định cũng đầy đủ giá trị.

4.2. Những Đồng bào quốc nội và hải ngoại tham gia ủng hộ Khối 8406 bằng tinh thần và vật chất gọi là các ủng hộ viên (Supporters) qua việc ghi tên tập thể một Tổ chức, Hội đoàn hoặc qua các cuộc biểu tình.

4.3. Người nước ngoài tôn trọng chủ quyền, độc lập và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam, ủng hộ mục tiêu đấu tranh giành tự do, dân chủ và nhân quyền cho Việt Nam đều có thể trở thành thành viên danh dự của Khối 8406. Các Chính khách Quốc tế bảo trợ cho Khối là những Nhà Bảo trợ (Sponsors).

4.4. Các thành viên của Khối 8406 có quyền thành lập hay gia nhập các Tổ chức, Đảng phái chính trị khác có lý tưởng, mục tiêu, phương pháp đấu tranh không trái với lý tưởng, mục tiêu, phương pháp đấu tranh của Khối 8406 đã được nêu ở mục 3 trên đây.


5- Tổ chức & Hoạt động :

5.1. Ngày 8-4-2006, 118 CSDCHB đầu tiên cùng đồng thuận công bố Bản Tuyên ngôn Tự do Dân chủ cho Việt Nam 2006 tạo nên Nhóm 118. Chỉ vài ngày sau, Nhóm 118 đã trở thành Khối 8406. Thành phần này gồm Quốc nội & Hải ngoại có trách nhiệm & quyền lợi hoàn toàn như nhau. Ban Đại Diện cả 2 thành phần sống tại quốc nội, viết tắt là BDD Khối 8406.


5.2. Đại hội các đại biểu toàn quốc của Khối 8406 có thẩm quyền cao nhất, quyết định các vấn đề về phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu, chính sách, cơ cấu tổ chức, quan hệ đối nội và đối ngoại của Khối. Đại hội lần I sẽ bầu ra BĐD cấp quốc gia chính thức của Khối 8406. Giữa 2 kỳ Đại hội, BĐD sẽ quyết định các vấn đề trên. Khối 8406 nỗ lực thành lập các BĐD miền, các tỉnh, thành phố ở trong và ngoài Nước.

5.3. Khi chưa tổ chức được Đại hội, BĐD lâm thời cấp quốc gia của Khối 8406 sẽ quyết định các vấn đề nêu trên. BĐD lâm thời Khối 8406 sẽ làm việc cho đến khi có đủ điều kiện thuận lợi về an ninh để tổ chức Đại hội Toàn Khối lần thứ I.

5.4. Những văn kiện của Khối 8406 phải được tất cả các thành viên của BĐD Khối 8406 cùng ký tên, sau khi đã tham khảo kiến của càng nhiều thành viên đại diện khác của Khối 8406. Các văn kiện này phải được soạn thảo trên cơ sở tôn trọng tinh thần và nội dung của 3 Văn bản nền tảng của Khối 8406 đã nêu ở mục 3 trên đây.


6. Quyền Và Trách Nhiệm Của Các CSDCHB Khối 8406 :

6.1. Các CSDCHB của Khối 8406 có trách nhiệm đoàn kết, hợp tác, ủng hộ và giúp đỡ lẫn nhau về mọi mặt trong công cuộc đấu tranh giành tự do, dân chủ và nhân quyền cho Việt Nam theo tinh thần 3 Văn bản nền tảng của Khối 8406.

6.2. BĐD của Khối không quản lý về tài chánh chung cho toàn Khối. Mỗi CSDCHB của Khối 8406 hoạt động độc lập, tự chủ về tài chính. Các CSDCHB của Khối gặp khó khăn về tài chính khi tranh đấu dành tự do, dân chủ và nhân quyền cho Đất nước đúng theo tinh thần của 3 Văn bản nền tảng của Khối sẽ được các CSDCHB khác của Khối giúp đỡ bằng mọi cách chính đáng.

6.3. CSDCHB của Khối 8406 bị Nhà cầm quyền CSVN khủng bố, đàn áp,… vì lý do tranh đấu giành tự do, dân chủ và nhân quyền cho Việt Nam đúng như 3 Văn bản nền tảng của Khối sẽ được toàn Khối 8406 đấu tranh yêu cầu chính quyền tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của CSDCHB đó. Đồng thời, vận động Chính phủ các Nước, các Cá nhân và Tổ chức Quốc tế để yêu cầu Nhà cầm quyền CSVN trả tự do cho CSDCHB đó, khi họ bị bắt giữ.

6.4. Mọi CSDCHB Khối 8406 hưởng ứng, tôn trọng, ủng hộ và thực hiện các Quyết định và Lời kêu gọi của Ban đại diện Khối 8406.


7. Thành quả & Thành phần Khối 8406 đến ngày 08-10-2006:

7.1. Không kể hàng mấy chục Văn thư trao đổi quan hệ Quốc tế & các Tổ chức quốc nội khác, Khối 8406 đã hình thành được 3 Văn kiện nền tảng của Khối :
- Tuyên ngôn Tự do Dân chủ cho Việt Nam 2006 ngày 8-4-2006.
- 10 điều kiện bầu cử Quốc hội ngày 20-6-2006.
- Tiến trình Dân chủ hóa Việt Nam ngày 22-8-2006.

7.2. - Ngày 15.4.2006 : Bán nguyệt san Tự Do Ngôn Luận do các CSDCHB của Khối biên tập đã phát hành bằng báo in ngay tại Việt Nam số ra mắt đầu tiên. Đến nay đã ra được 12 số, mỗi số phát hành ngay trong quốc nội 3.000 bản, không kể các hình thức sao chụp khác.

- Ngày 23.5.2006 : Khối 8406 phát động Cao trào Tẩy chay Bầu cử QH độc đảng 2007.
- Ngày 15.8.2006 : Đặc san Tự Do Dân Chủ do các CSDCHB của Khối chủ biên dự kiến ra mắt số đầu tiên. Bị đàn áp rất thô bạo. Đúng ngày 02.9.2006, Đặc san này đã ra mắt số đầu tiên. Đến nay đã được 2 số.
- Ngày 08.9.2006 : Đảng Thăng Tiến Việt Nam phát sinh từ Khối 8406, tuyên bố tự thành lập và xuất hiện hoạt động công khai, dựa trên Cương Lĩnh của Đảng & 3 Văn kiện nền tảng của Khối 8406 ; sau đó kêu gọi thành lập Liên minh Liên Đảng để trực diện đấu tranh lành mạnh với ĐCSVN. Đến nay, sau 01 tháng, ĐTTVN đã được khoảng 600 đảng viên quốc nội và đã có 12 Văn phòng ĐTTVN hải ngoại tại 8 Nước trên thế giới không kể VP Trung ương tại quốc nội.
- Ngày 10.9.2006 : Khối 8406 kêu gọi & ủng hộ một Liên Minh Dân Tộc Dân chủ và đã được GHPGVNTN, Cao trào Nhân bản và GHPGHHTT nhiệt liệt hưởng ứng.
- Ngày 15.9.2006 : Đặc san Tổ Quốc, tuy đa số các CSDCHB chủ biên không phải là của Khối 8406, nhưng cũng nằm trong Tiến trình DC hoá VN, ra mắt số 01. Đến nay đã ra 2 số.

7.3. Dịp kỷ niệm 6 tháng Tuyên Ngôn 8406, Khối 8406 gồm 1.951 CSDCHB & 420 gia đình quốc nội & 20 ngàn Tín hữu Cơ Đốc Phục Lâm & 483 gia đình nông dân Nam Bộ & 3.000 Tín hữu Tin Lành Tây Nguyên & 3.872 CSDCHB & 9 Đại diện CĐNVTD hải ngoại (3.881 CSDCHB) & 140 Chính khách Quốc tế bảo trợ Tuyên ngôn 8406, chưa kể hơn mấy chục ngàn CSDCHB ủng hộ trên các trang Web & ghi tên trong các cuộc biểu tình mà Khối 8406 chưa thể thống kê.

Đại diện lâm thời Khối 8406
gồm hàng vạn Chiến sĩ Dân chủ Hòa bình quốc nội & hải ngoại :

Đỗ Nam Hải, Kỹ sư, Sài Gòn.
Trần Anh Kim, Cựu Sĩ quan, Thái Bình.
Nguyễn Văn Lý, Linh mục Công giáo, Huế.


______________________________________________________

Chia Sẻ Bài Viết Này :


* Khối 8406 Việt Nam - Trang Thông Tin Đa Chiều.


 
Copyright © 2009. ↑ Khối 8406 Việt Nam - All Rights Reserved
Hội Huynh Đệ Người Việt