Khối 8406 Việt Nam
Quyết định lưu nhiệm Đại diện Khối 8406 tại Hải ngoại - Khối 8406 Việt Nam
Home » » Quyết định lưu nhiệm Đại diện Khối 8406 tại Hải ngoại

Quyết định lưu nhiệm Đại diện Khối 8406 tại Hải ngoại

Đăng bởi Khoi 8406 vào Thứ Năm


Khối 8406
Tuyên ngôn Tự do Dân chủ cho Việt Nam 2006

Quyết định lưu nhiệm
Đại diện Khối 8406 tại Hải ngoại

A) Những căn cứ:
- Căn cứ Tuyên ngôn Tự do Dân chủ cho Việt Nam 2006, ngày 08-04-2006, tức Tuyên ngôn 8406 (*1).
- Căn cứ văn kiện Tiến trình dân chủ hóa Việt Nam, ngày 22-08-2006 của Khối 8406 (*2).
- Căn cứ Cương lĩnh của Khối 8406, ngày 08-10-2006 (*3).
- Căn cứ Quyết định bổ nhiệm Đại diện Khối 8406 tại Hải ngoại, ngày 18-10-2007 (*4).
- Căn cứ yêu cầu thực tiễn của Khối 8406 hiện nay.
B) Ban đại diện lâm thời Khối 8406
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1:
Giáo sư Nguyễn Chính Kết
– thành viên Ban Đại diện Lâm thời Khối 8406, hiện đang công tác ở nước ngoài
được tiếp tục làm Đại diện chính thức của Khối 8406 tại Hải ngoại.
Điều 2:
Giáo sư Nguyễn Chính Kết có thẩm quyền ngang với các thành viên khác trong Ban Đại diện lâm thời ở Việt Nam.
Được quyền đại diện cho Khối 8406 trong mọi cuộc làm việc, tiếp xúc với đồng bào hải ngoại và cộng đồng quốc tế,
song phải bảo đảm trung thành tuyệt đối với tinh thần và nội dung của những căn cứ trong phần A.
Điều 3:
Nhiệm vụ cụ thể của giáo sư Nguyễn Chính Kết là do Ban Đại diện lâm thời của Khối 8406 phân công.
Việc ở lại hải ngoại để vận động dân chủ hay trở về Việt Nam để tiếp tục tranh đấu của giáo sư Nguyễn Chính Kết, cũng như mọi công tác vận động của ông tại hải ngoại đều cần được bàn thảo và quyết định bởi Ban Đại diện Lâm thời Khối 8406.
Điều 4:
Kính mong đồng bào Việt Nam tại hải ngoại, cộng đồng quốc tế và các cơ quan chức năng tại Hoa Kỳ hết sức giúp đỡ
và tạo những điều kiện thuận lợi cho Giáo sư Nguyễn Chính Kết hoàn thành tốt những nhiệm vụ được giao.
Việt Nam, ngày 10 tháng 07 năm 2008.

Ban Đại diện lâm thời Khối 8406
1- Kỹ sư Đỗ Nam Hải, Sài Gòn.
2- Cựu sĩ quan Trần Anh Kim, Thái Bình.
3- Linh mục Phan Văn Lợi, Huế.
4- Nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa, Hải Phòng.
Nơi nhận:
- Các thành viên Ban đại diện lâm thời Khối 8406 (để thực hiện)
- Các thành viên Khối 8406 (để thông đạt)
- Các cơ quan truyền thông (để phổ biến)
- Văn phòng Khối 8406 (để lưu trữ).
_______________________
Chú thích:______________________________________________________
>
Chia Sẻ Bài Viết Này :


* Khối 8406 Việt Nam - Trang Thông Tin Đa Chiều.


 
Copyright © 2009. ↑ Khối 8406 Việt Nam - All Rights Reserved
Hội Huynh Đệ Người Việt